ขายอะไหล่โดรน Fy450 ครับ เหมาๆ 2,500 บาทถ้วน + ส่ง 150 บาทครับ